Tag: Định luật Moore

Điện toán và dữ liệu, đồng hành cùng phát triển

Ông Robert B. Crooke – Phó chủ tịch cấp cao và Tổng giám đốc của Bộ phận Giải pháp về Bộ nhớ không khả biến tại Tập đoàn…