Fan Rating: Đánh giá hiệu quả hoạt động của quạt làm mát, đơn vị được tính bằng m2/phút. Khi lưu…
80 PLUS: 80 PLUS là một tiêu chuẩn đánh giá để làm rõ hiệu suất tiêu thụ năng lượng của…