Thật ra thì thông tin chính thức người viết chưa nắm được, nhưng hiện tại thì con rồng có hình dạng mới như bên dưới đang hiện diện tại rất…