Nếu đang sử dụng hệ điều hành Windows, thì chắc chắn trong chúng ta đều ít nhất một lần bắt gặp thông báo “Virtual memory is too low”xuất hiện trên màn hình và kèm theo đó là triệu chứng máy hoạt động rất chậm. Thậm chí khi khởi động lại, cũng không cho kết quả khá hơn là bao. “Virtual memory is too low” là…